yog12.jpg

YOGA TRADITIONNEL . YOGA SATYANANDA . MANTRA SADHANA . COURS/SALLES . HATHA SADHANA . MANTRAS . VIDEOS . STAGES . ACTUALITES


MANTRAS


PARAMAHANSA SATYANANDA

SANTI PATH
                                                                                                  
Asato ma sadgamaya
Tamaso ma jyotirgamaya
Mrtyormamrtam gamaya.
Passer de la non verité ą la verité
Passer de l'obscurité ą la lummičre
Passer de la mort ą l'immortalité
 
Sarvesam svastirghanavatu
Sarvesam santirbhavatu
Sarvesam purnam bhavatu
Sarvesam mangalam bhavatu.
Joie ą tous les źtres de l'Univers
Que tous soient protégés
Que la plénitude soit en tous
Que la bonté soit en tous
 
Lokah samastah sukhino bhavantu
 
Aum tryambakam yajamahe
Sugandhim pustivardhanam
Urvarukamiva bandhanat
Mrityormuksiya mamrtat
OM, méditons sur la réalité de trois yeux
Qui pénčtre et nourrit tout comme un parfum.
Puissions nous źtre libérés de la mort pour l'amour de
l'immortalité
Comme le fruit qui est cueilli de l'arbre
 
Aum santih, santih, santihi.
 
GAYATRI MANTRA
 
Aum bhur bhuvaha svaja
tatsavitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat.
Dans tous les royames de l'existence, c'est Cela
La nature essentielle irradiant l'existence qui est l'Un
Puissent tous les źtres percevoir, par une intuition subtile et méditative
La magnifique splendeur de la Conscience illuminée
 
 
Tvameva mata ca pita tvameva
Tvameva gandhus ca sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva
Tvameva sarvam mama deva deva.
 
 
SIVASADAKSARA STOTRAM
 
Aum karaya namo namaha, namah sivaya namo namaha
Aum karaya namo namaha, namah sivaya namo namaha.
 
Aum karam bindu samyuktam, nityam dhyayanti yoginaha
Kamdam moksadam caiva, aum karaya namo namaha.
 
Namanti rsayo deva, namantyapsarasamganaha
Nara namanti devesam, nakaraya namo namaha.
 
Mahadevam mahatmanam, mahadhyanaparayanam
Mahapapaharam devam, makaraya namo namaha.
 
Sivam santam jagannatham, lokanugrahakarakam
Sivamekapadam nityam, sikaraya namo namaha.
 
Vahanam vsagho yasya, vasuki kantha bhusanam
Vame saktidharam devam, vakaraya namo namaha.
 
Yatra yatra sthitodevah, sarvavyapi mahesvaraha
Yo guruh sarvadevanam, yakaraya namo namaha.
 
Aum karaya namo namaha, namah sivaya namo namaha
Aum karaya namo namaha, namah sivaya namo namaha
Namah sivaya namo namaha, namah sivaya namo namaha.


PARAMAHANSA


Aum purnamadah...

Aum
 
 Purnamadah purnamidam
Purnat purnamudacyate
Purnasya purnamadaya
Purnamevavasisyate.
Cela est le Tout (Bhraman) 
Ceci est le tout ((Monde phénoménal)
Le Tout est né du tout, aprés avoir pris
Le Tout dans le Tout, ce qui subsiste est le Tout
 
Aum santih, santih, santihi

DURGADVATRINSANNAMAMALA

Aum....

Durgā durgārtisamanī
Durgāpadvinivārinī
Durgāmacchedinī

Durgāsādhinī durgānasinī
Durgātoddhārinī
Durganihantrī durgāmāpahā

Durgamajnānadā
Durgā daityaloka davānalā
Durgāmā durgamālokā

Durgāmātmasvarūpinī
Durgamārgapradā
Durgāmavidya durgamāsritā

Durgāmajnanasansthānā
Durgāmadhyānasabhāsinī
Durgamohā durgamagā

Durgāmārthasvarūpinī
Durgama surasanhantrī
Durgamāyudhadhārinī

Durgamāngī durgamatā
Durgamayā durgamésvarī
Durgabhīmā durgabhrāmā

Durgabhā durgadārinī
Aum.....GURU GAYATRI

Aum
gudevāya vidmahe parabrahmane dhimahi
Tanno guruh pracodayāt.KRSNA GAYATRI

Aum
devakinandāya vidmahe vāsudevāya dhimahi
Tanno krsna pracodayātRUDRA GAYATRI

Aum
tatpurusāya vidmahe mahādevāya dhimahi
tanno rudrah pracoday


PARAMAHANSA SATYANANDA

MAHA MRITYUMJAYA MANTRA
 
Aum tryambakam yajamahe
Sugandhim pustivardhanam
Urvarukamiva bandhanat
Mrityormuksiya mamrtat
Aum santih, santih, santihi
 
Méditons sur la réalité de trois yeux
Qui pénčtre et nourrit tout comme un parfum.
Puissions nous źtre libérés de la mort pour l'amour de l'immortalité
Comme le fruit qui est cueilli de l'arbre
 
SANTI MANTRAS VEDIQUES
 
Aum saha nāvavatu
Saha nau bhunaktu
Saha viryam karavāvahai
Tejasvi nāvadhītamastu mā vidvisāvahai
Aum shantih, santih, santihi.
 
Aum gananam tva ganapati guam havamahe
kavim kavinamupamasravastamam
jyestharajam brahmanam
brahmanaspata a nah srnvannutibhissida sadanam.
Aum hansa hamsaya vidmahe
paramahsaya dhimahi
tanno hamsa pracodayata
Aum shanti, shanti, shantihi
 
Aum namo hiranyabahave hiranyavarnaya
hiranyarupaya hiranyapataye ambikapataye
umapataye pasupataye namo namha.
Rtagam satyam param brahma purusam
krisnapingalam
Urdhvaretam virupaksam
visvarupaya vai namo namaha
Aum santih santih santihi.
                                                         


Guru Stotram

GURU STOTRAM
 
Akhandamandalakaram vyaptam yena characharam
Tatpadam darsitam yena tasmai sri gurave namah
 
Ajnanatimirandhasya jananjanasalakaya
chaksurunmilitam yena tasmai sri gurave namah
 
Gururbrhama gururvisnuh gururdevo mahesvarah
Guruh saksat parambrahma tasmai sri gurave namah
 
Sthavaram jangamam viaptam yatkinchit sacharacharam
Tatpadam darsitam yena tasmai sri gurave namah
 
Chinmayam vyapitam sarvam trilokyam sacharacharam
Tatpadam darsitam yena tasmai sri gurave namah
 
Sarvasrutisiroratna virajitapadambujah
Vedantambujasuryaya tasmai sri gurave namah
 
Je suis né dans les profondes ténčbres de l'ignorance
et mon guide spirituel m'a ouvert les yeux a
vec le flambeau de la connaissance
Je lui rends mon hommage respectueux.
 
Il me montre que je suis identique au globe du soleil
qui imprčgne tout chose
que ce soit immobile ou mobile
Je lui rends mon hommage respectueux.